Integritetspolicy

 

1. Introduktion

 

I denna integritetspolicy behandlas Pure Searchs hantering av personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy är inte uttömmande men innehåller viktiga principer för Pure Searchs hantering av personuppgifter för att säkra individers integritet vid hantering av personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy kan när som helst ändras för att den ska vara i överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (”GDPR”).

2. Pure Searchs hantering av personuppgifter

 

1.1 Centrala begrepp

 

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

1.2 Personuppgifter Pure Search samlar in och ändamålet för behandlingen

 

En del av Pure Searchs verksamhet involverar efterforskning och research av lämpliga kandidater för tjänster som kommer att utlysas i framtiden. I dessa efterforskningar kan offentliga uppgifter som du publicerat på t.ex. Linkedin samlas in. Uppgifterna inhämtas för att vi ska kunna kommunicera med dig och för att vi ska kunna efterfråga ditt intresse för vissa tjänster. Vi tillser att hålla dig informerad om vår behandling. De uppgifter som vi samlar in är namn, titel och kontaktuppgifter samt vad som framkommit under våra kontakter med dig. Uppgifterna samlas in med stöd av artikel 6 (1) f GDPR.

Den andra delen av Pure Search verksamhet involverar att du t.ex. i samband med intervju- eller testförfarande lämnar oss CV, personligt brev, referenser, testresultat, uppgifter under intervjuer och annan information som du lämnar i samband med ett anställningsförfarande. Dessa uppgifter behandlas för att kunna administrera anställningsförfarandet och för att kunna använda vid framtida anställningsförfaranden. För dessa uppgifter inhämtar vi ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter i den mån vi inte kan stödja oss på annan laglig grund för behandling.

Om vi stödjer vår hantering av personuppgifter på samtycke eller ett berättigat intresse kan du meddela oss om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter.

 

1.3 Överföring av personuppgifter

 

De personuppgifter som vi inhämtar genom efterforskning och research lämnar vi aldrig ut.

De uppgifter som du lämnar till oss när vi kontaktar dig eller under anställningsförfarandet, kan komma att lämnas över till Pure Searchs kunder och samarbetspartners i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål uppgifterna ifråga har insamlats för. Pure Searchs behandling av personuppgifter sker huvudsakligen i Sverige eller inom EU/EES. Personuppgifter kan dock komma att överföras till och från tredje land (land utanför EU eller EES-området) i de fall det är nödvändigt för att administrera anställningsförfaranden.

 

1.4 Lagring och gallring av personuppgifter

 

Pure Search har vidtagit lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig eller otillåten behandling, förstörelse eller ändring samt för att tillförsäkra att endast personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt ändamål för vilket de insamlats behandlas.

Pure Search tar bort personuppgifter när vi inte längre har nytta av dem eller när du meddelat att du inte längre önskar att vi behandlar dina personuppgifter. Kriterierna som används för att fastställa denna period utgörs b.la. av om Pure Search eller dess samarbetspartners/kunder och du har en pågående relation samt ändamålet med behandlingen av personuppgifterna.

 

1.5 Dina rättigheter

 

Du har följande rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter: rätt till registerutdrag, rätt att bli informerad om hantering av dina personuppgifter, rätt till radering eller rättning av dina personuppgifter, rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt till att vägra behandling av dina personuppgifter och rätt till dataportabilitet. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende vår hantering av dina personuppgifter.

 

1.6 Kontaktuppgifter till Pure Search

 

Har du har frågor om vår personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta oss på info@puresearch.se.